Zplodiny

Napsal Jiří Horák Kategorie: 2
Zobrazeno: 3157
Vytisknout

Měření zplodin z dopravy

Kvalita ovzduší v Pražské ulici se měřila naposledy 24. - 25. 2. 2010.

Byly překročeny limitní hodnoty!

Citujeme z protokolu:

U Oxidy dusíku nalezené hodnoty vysoce překračují hodnotu 1 a svědčí o velmi významné zátěži ovzduší emisemi z dopravních zdrojů.

Pro benzo(a)pyren je stanoven cílový imisní limit s datem splnění limitu 31. 12. 2009 s dobou průměrování 1 rok 1 ng.m-3.
Naměřená průměrná 24-hodinová koncentrace 4,0 ng.m-3 vysoce překračuje imisní limit.

Závěr:

Klimatické podmínky reprezentovaly typickou zimní imisní zátěž pro centrum města Náchoda. Z měřených škodlivin se jeví jako problémové zejména benzo(a)pyren, dále oxid dusičitý, oxidy dusíku, za nepříznivějších podmínek mohou být problémy s koncentracemi suspendovaných částic frakce PM10.

Zjištěné hodnoty indikují významnou zátěž ovzduší emisemi z dopravních zdrojů.